Відповідальність сторін

Товариство з обмеженою відповідальністю «Наутіка», іменоване надалі «Оператор» пропонує своїм клієнтам (далі "Користувачі") заключити договір про надання телематичних послуг зв’язку на наступних нижчезазначених умовах.
Наведені нижче умови надання телематичних послуг зв'язку (далі по тексту - Умови) відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України є офертою, адресованою Користувачам (далі по тексту - Оферта).

1. Терміни та визначення.
Для цілей цих Умов використовуються такі терміни та визначення:
Особовий рахунок - персональний регістр аналітичного обліку Користувача в білінговій системі, призначений для відображення операцій по Послугах та їх оплаті;
Акцепт - повне і беззастережне прийняття Користувачем цих Умов шляхом здійснення конклюдентних дій;
Логін - унікальне ім'я, вказане Користувачем при реєстрації на Сервері і використовується для входу в Особистий кабінет і в інших цілях;
Особистий кабінет - розділ, виділений Користувачеві на Сервері для зберігання, перегляду та обробки його інформації в рамках надання Послуг.
Об'єкт - людина, тварина, транспортний засіб або інше фізичне тіло, зареєстроване Користувачем в Особистому кабінеті з метою контролю місця розташування.
Сервер - програмно-апаратний комплекс Оператора, що використовується для надання Послуг Користувачеві.
Тариф - сукупність цін і умов, за яких Оператор пропонує Користувачеві скористатися Послугами для підключення об’єкту до системи моніторингу.
Термінал - персональний комп'ютер, ноутбук, смартфон або будь-який електронний пристрій, призначений або пристосований для відображення інформації, переданої Сервером Користувачеві при наданні Послуг.
Трекер - будь-який електронний пристрій, що належить Користувачеві або третій особі, здатний передавати інформацію про своє місцезнаходження на Сервер.
Послуги – телематичні послуги зв'язку, що надаються Оператором.

2. Загальні положення
 2.1 У рамках цих Умов Оператор зобов'язується надавати Користувачу телематичні послуги зв'язку - доступ до Сервера Оператора по мережі інтернет з метою контролю місця розташування віддалених Об'єктів і доступу до аналітичної інформації про переміщення Об'єктів.
 2.2 Телематичні послуги зв'язку надаються Оператором за умови Акцепту Користувачем цих Умов шляхом, визначеним у п. 2.3 цих Умов.
 2.3 Акцептом цих Умов є початок використання Користувачем будь-яких Послуг, включаючи реєстрацію Користувача на Сервері Оператора або вхід в Особистий кабінет, незалежно від причин такої реєстрації або входу в Особистий кабінет.
 2.3.1 З точки зору цієї Оферти, особа, що володіє логіном і паролем Користувача, є законним представником Користувача і має право здійснювати дії від його імені. У випадку, якщо третя особа заволоділа логіном і паролем Користувача незаконно, Користувач зобов'язаний негайно звернутися до Оператора, надавши запитані останнім відомості для ідентифікації Користувача, для блокування логіна.
 2.3.2 З моменту прийняття цих Умов Користувачем (у вигляді акцепт оферти) договір про надання Послуг вважається укладеним на невизначений термін.
 2.3.3 Договір може бути розірваний в будь-який момент за згодою Сторін, або за одностороннім бажанням однієї із Сторін. При розірванні Договору всі зобов'язання Сторін, що виникли раніше моменту його розірвання, повинні бути виконані (включаючи зобов'язання по оплаті Послуг).
 2.3.4 Оператор має право в односторонньому порядку припинити надання Послуг Користувачеві і видалити його реєстрацію на Сервері у випадку, якщо Користувач не використовував Послуги протягом 24 місяців або більше (не входив в Особистий кабінет під своїм логіном), і сума коштів на його особовому рахунку дорівнює нулю.
 2.4 Ці Умови і Тарифи є невід'ємними частинами договору про надання Послуг для Користувача.
 2.5 Послуги в рамках цих Умов надаються Користувачеві глобально, за умови підтримки трекерами і Терміналами необхідних режимів передачі даних. Оператор не гарантує та не несе відповідальності за детальність і точність карт, обраних Користувачем для відображення місця розташування об'єкта на Сервері, надаючи доступ до карт "як є".
 2.6 Оператор здійснює доопрацювання Сервера для забезпечення максимальної сумісності з трекером за наявності відповідних технічних можливостей.

3. Умови підключення та користування Послугами
 3.1 Для отримання доступу до Послуг, Користувачеві необхідно зареєструватися на Сервері і отримати Логін (і пароль) для доступу в Особистий кабінет.
 3.2 При наявності у Користувача доступу до Послуг, він отримує можливість підключити Трекер, сумісний з Сервером, до Особистого кабінету, самостійно налаштувати Трекер для користування Послугами
 3.3 У випадку не надання або надання Користувачем некоректних або недостовірних даних при реєстрації Оператор залишає за собою право призупинити надання Послуг в будь-який час.
 3.4 Оператор зобов'язується забезпечувати конфіденційність персональних даних, переданих Користувачем (якщо такі були передані), і використовувати їх строго відповідно до законодавства України.
 3.5 Оператор надає технічну підтримку Послуг за допомогою всіх ресурсів web-сайту та електронною поштою.
 3.6 Користувач зобов'язується не використовувати Послуги для діяльності, забороненої законодавством України чи іншої країни, в якій він використовує Послуги.
 3.7 Доступ Користувача до послуг може бути припинений Оператором в односторонньому порядку в разі, якщо Користувач:
 3.7.1 Порушує ці Умови;
 3.7.2 Здійснює поширення шкідливого програмного забезпечення та (або) розсилку спаму, поширює інформацію, що ображає честь чи гідність третіх осіб, здійснює дії, що порушують авторські права третіх осіб, з використанням Послуг;
 3.7.3 Здійснює дії, що призводять до порушення функціонування засобів і мереж зв'язку, в тому числі несанкціоновано отримує доступ до інформаційних баз Оператора і третіх осіб;
 3.7.4 Здійснює інші дії, що порушують чинне законодавство України  і / або порушують права Оператора або третіх осіб.
 3.8 При припиненні доступу як до Послуг в цілому, так і до будь-якої їх частини на підставі, зазначеній в п. 3.6, суми, списані з Особового рахунку Абонента до моменту припинення доступу до Послуг, не повертаються.
 3.9 Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за обмеження та (або) припинення доступу до Послуг, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, в тому числі: війни, військових дій, заколотів, саботажу, ембарго, пожеж, повеней, вибухів, інших стихійних лих, при погіршенні радіоелектронного стану, аварій на телефонних мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних споруд зв'язку, прийняття актів державними органами, що роблять неможливим надання Послуг. 

4. Кінцеві положення
 4.1 Користувач підтверджує, що ознайомлений і згоден з положеннями цих Умов.
 4.2 Оператор не несе відповідальності за будь-які витрати Користувача або збиток, який може бути нанесений Абонентові внаслідок використання або не використання Послуг, включаючи неможливість їх використання по будь-яких причин, якщо не доведено, що прямою причиною збитку з'явилася вина Оператора. У будь-якому випадку, відповідальність Оператора перед Користувачем не може перевищувати ціни, сплаченої Користувачем за Послуги в поточному місяці.
4.3 У частині, не врегульованою цими Умовами, Користувач і Оператор керуються чинним законодавством України.
4.4 Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цих Умов, ціни та умови Тарифів з попереднім повідомленням користувачів шляхом публікації на сайті Оператора за 10 (десять) днів до вступу таких змін в силу. Умови вважаються зміненими або скасованими з моменту, зазначеного у відповідному повідомленні.

Яндекс.Метрика